REGULAMIN UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCY W CENTRUM MEDYCZNYM EUROMEDIS SP. Z O.O.

Niniejszym regulamin udostępniania dokumentacji medycznej stanowi zbiór zasad regulujących postępowanie związane z udostępnianiem przez EuroMedis sp. z o.o. dokumentacji medycznej. Regulamin sporządzony został na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Niżej określone zasady udostępniania dokumentacji medycznej dotyczą również wyników badań diagnostycznych.
 3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dokumentacja medyczna pacjenta zawiera następujące dane:
  1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
  a) nazwisko i imię (imiona),
  b) datę urodzenia,
  c) oznaczenie płci,
  d) adres miejsca zamieszkania,
  e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
  2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
  3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
  4) datę sporządzenia.
 5. EuroMedis sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom:
  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  b) po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  c) innym podmiotom, organom i instytucjom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta bądź innych aktach normatywnych, na zasadach i w sytuacjach tam przewidzianych.,
  d) dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) za okazaniem dowodu tożsamości,
  b) rodzicowi małoletniego pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości,
  c) innemu niż rodzic opiekunowi małoletniego pacjenta, za okazaniem orzeczenia sądu,
  d) osobie upoważnionej, za okazaniem upoważnienia i dowodu tożsamości.
  e) w uzasadnionych sytuacjach za okazaniem innych dokumentów, wykazujących że osoba żądająca posiada takie uprawnienie,
 7. Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej wymaga formy pisemnej. Upoważnienie może być przez pacjenta udzielone w każdym czasie i w każdym czasie odwołane, poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec EuroMedis sp. z o.o.
 8. W przypadku wydawania dokumentacji po śmierci pacjenta osobie bliskiej należy złożyć pisemne oświadczenie o braku sprzeciwu osoby bliskiej do udzielania informacji i wydawania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.
 9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) do wglądu;
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  e) na informatycznym nośniku danych.
 10. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 11. W celu uzyskania wyciągu, odpisu bądź kopii dokumentacji medycznej należy w rejestracji EuroMedis, w godzinach pracy Centrum Medycznego, złożyć pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji. Dokumentacja wydawana jest również w rejestracji. Wnioski o udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu bądź kopii realizowane są w ciągu 7 dni.
 12. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta jest nieodpłatne. Kolejne wnioski o udostępnienie w tym samym zakresie są już płatne zgodnie z poniższym cennikiem wg podstawy prawnej Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).:
  a) za 1 i każdą następną stronę wyciągu lub odpisu -11,99 zł
  b) za 1 i każdą następną stronę kopii – 0,42 zł,
  c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku – 2,40 zł.
 13. W trosce o zdrowie pacjentów jak również w celu zapewnienia prawidłowego leczenia bądź dalszej diagnostyki zalecane jest aby udostępnienie / odbiór wyników zleconych badań następował w czasie wizyty u specjalisty, zlecającego badania.
 14. W przypadku wydawania wyników wydawane są pacjentowi:
  a) Wyniki badań laboratoryjnych
  1. W przypadku wyników badań laboratoryjnych pacjent (bez względu czy wykonuje badania w ramach NFZ czy komercyjnie) dostaje kod do systemu ALABU po pobraniu materiału w celu uzyskania wyników badań laboratoryjnych. Kod jest przekazywany przez pielęgniarkę, zlecającą dane badanie do ALABU.
  2. Po otrzymaniu wyników zalecana jest wizyta u lekarza zlecającego dane badanie w celu dalszej diagnostyki i interpretacji wyników badań. Pacjent może po wykonaniu badań zarejestrować się od razu na wizytę u danego lekarza w celu omówienia wyników badań i otrzyma je bezpośrednio od lekarza na wizycie
  b) Wyniki badań EKG, EEG oraz USG
  1. W przypadku badań EEG i USG, wyniki badań są przekazywane przez lekarza lub technika wraz z opisem do pracownika Rejestracji, który przekazuje wyniki badania pacjentowi za okazaniem stosownego dokumentu tożsamości bądź upoważnienia.
  2. Pacjent po otrzymaniu wyników umawia się z lekarzem zlecającym na wizytę w celu dalszej diagnostyki. Jeśli dany specjalista przyjmuje w Centrum Medycznym EuroMedis wyniki badań laboratoryjnych może wydać lekarz na wizycie zarejestrowanej na dany termin w dniu wykonywania badań.
  c) Wyniki badań ginekologicznych
  1. W przypadku zlecania wykonania badań ginekologicznych, każdorazowo lekarz ginekolog zapoznaje się z wynikiem zlecanych badań i podpisane przekazuje do pracownika Rejestracji w celu wydania Pacjentowi.
  2. W sytuacji gdy wyniki badań odbiegają od normy, pacjent jest informowany o konieczności umówienia się niezwłocznie na wizytę lub teleporadę do lekarza zlecającego badanie.

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.

Zarząd EuroMedis Sp. z.o.o.

WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
OŚWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU OSOBY BLISKIEJ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...