KARTA PACJENTA EUROMEDIS

karta pacjenta

Karta Pacjenta EuroMedis to imienna karta identyfikacyjna udostępniona Rejestracji Centrum Medycznego EuroMedis.

Dzięki Karcie Pacjenta EuroMedis pacjenci zyskują 10 % zniżkę na świadczenia medyczne znajdujące się w cenniku usług Euromedis.

Warunkiem otrzymania „Karty Pacjenta EuroMedis” jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KARTY EUROMEDIS, dostępnego także w rejestracji Euromedis oraz akceptacja warunków REGULAMINU UŻYTKOWANIA I PRZYZNAWANIA KARTY PACJENTA EURMOEDIS.

Zniżki wynikające z Programu „Karty Pacjenta EuroMedis” są imienne i przypisane do posiadacza Karty Pacjenta EuroMedis.
Warunkiem skorzystania ze zniżki, do której uprawnia „Karta Pacjenta EuroMedis” przy kolejnych wizytach jest okazanie Karty pracownikowi rejestracji w Centrum Medycznym EuroMedis przed dokonaniem zapłaty za usługi. Zniżka przysługuje posiadaczowi „Karty Pacjenta EuroMedis” w zakresie wizyt lekarskich, które zostały zarejestrowane przez pacjenta osobiście w przychodni, telefonicznie bądź na pośrednictwem strony www.euromedis.pl.

Formularz zgłoszeniowy KARTY PACJENTA EUROMEDIS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY PACJENTA EUROMEDIS

 1. Organizatorem Programu „Karty Pacjenta EuroMedis” jest rma EuroMedis Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 33a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333478, posiadająca REGON 320698636, NIP 8522558366, zwana dalej EuroMedis.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu „Karty Pacjenta EuroMedis” obowiązującego wyłącznie w placówce własnej EuroMedis, al. Powstańców Wielkopolskich 33a, 70-111 Szczecin.
 3. Uprawnienia do „ Karty Pacjenta EuroMedis” nabywają Pacjenci Centrum Medycznego EuroMedis. Pacjenci małoletni i/bądź ubezwłasnowolnieni są reprezentowani przez ustawowych przedstawicieli lub opiekunów” .
 4. Warunkiem otrzymania „Karty Pacjenta EuroMedis” jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego w rejestracji EuroMedis oraz akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym przekazuje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EuroMedis w celu prawidłowej realizacji Programu Rabatowego “Karta Pacjenta EuroMedis” oraz do celów marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Euromedis Sp. z o.o. świadczenia usług objętych programem Karty Pacjenta EuroMedis i będzie z tej przyczyny traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w programie.
 6. a) „Karta Pacjenta EuroMedis” upoważnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 5% na świadczenia medyczne znajdujące się w cenniku usług EuroMedis, b) Wykaz usług objętych programem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.euromedis.pl.
 7. Program Rabatowy jest skierowany do pełnoletnich osób zycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 8. Zniżki wynikające z Programu „Karty Pacjenta EuroMedis” są imienne i przypisane do posiadacza Karty Pacjenta EuroMedis.
 9. Warunkiem skorzystania ze zniżki, do której uprawnia „Karta Pacjenta EuroMedis” przy kolejnych wizytach jest okazanie Karty pracownikowi rejestracji w Centrum Medycznym EuroMedis przed dokonaniem zapłaty za usługi. Zniżka przysługuje posiadaczowi „Karty Pacjenta EuroMedis” w zakresie wizyt lekarskich, które zostały zarejestrowane przez pacjenta osobiście w przychodni, telefonicznie bądź na pośrednictwem strony www.euromedis.pl.
 10. Posiadacz „Karty Pacjenta EuroMedis” może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości.
 11. Karta Pacjenta EuroMedis może być używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych w Regulaminie Programu „Karta Pacjenta EuroMedis”.
 12. Rabat udzielony na podstawie „Karty Pacjenta EuroMedis” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi równolegle, a rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.
 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności “Karty Pacjenta EuroMedis” lub wykorzystywania Karty w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, EuroMedis ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie unieważniona i zniszczona.
 14. Karta rabatowa jest ważna przez cały okres trwania programu od pierwszej zrealizowanej wizyty.
 15. EuroMedis ma prawo do zakończenia Programu „Karta Pacjenta EuroMedis” w każdej chwili bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia Programu wszystkie wydane Karty ulegają unieważnieniu. O zakończeniu Programu posiadacze „Karty Pacjenta EuroMedis” zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji w siedzibie EuroMedis jak i poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.euromedis.pl.
 16. „Karta Pacjenta EuroMedis” nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 17. Pieniężna kwota rabatu udzielana Uczestnikowi w ramach Programu „Karta Pacjenta EuroMedis” nie może być wymieniana na gotówkę.
 18. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do EuroMedis o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 19. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Pacjenta EuroMedis będą rozpatrywane na piśmie w terminie 30 dni od dnia założenia pisemnej reklamacji. Reklamacje należy składać w siedzibie EuroMedis.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Wszelkie sprawy wynikające z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą promocją konsumencką będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 22. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie EuroMedis oraz na stronie www.euromedis.pl.
 23. W przypadku zniszczenia, kradzieży, lub zagubienia „Karta Pacjenta EuroMedis” , istnieje możliwość wystąpienia do Centrum Medycznego EuroMedis o wydanie duplikatu. Koszt wydania duplikatu wynosi 10 zł.
 24. Centrum Medyczne EuroMedis zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane w siedzibie EuroMedis i na stronie internetowej www.euromedis.pl na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. Posiadacza „Karty Pacjenta EuroMedis” obowiązują postanowienia regulaminu obowiązujące w momencie powoływania się na uprawnienia z niego wynikające. Zmiana cennika świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 25. Posiadacz „Karty Pacjenta EuroMedis” ma prawo w każdym czasie do złożenia rezygnacji z członkostwa w programie. Rezygnacja wymaga złożenia oświadczenia na piśmie z jednoczesnym zwrotem karty.
 26. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EuroMedis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest EuroMedis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS nr 0000333478, NIP 852-255-83-66, dane kontaktowe: numer telefonu 91 818 21 41, nr faksu 91 813 71 67, adres e-mail: info@euromedis.pl.
 27. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych Agata Banc, adres e-mail: iod@euromedis.pl.
 28. Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych (takich jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz danych osobowych należących do szczególnych kategorii, takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane biometryczne.
 29. Dane, podlagające przetwarzaniu przez Administratora pozyskiwane będą bezpośrednio od pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby bliskiej lub od osoby trzeciej.
 30. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in. NFZ), Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz osoby przez Państwa upoważnione, a także podmioty działają na podstawie umowy powierzenia.
 31. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres konieczny dla przechowywania dokumentacji medycznej tj. przez 20 lat.
 32. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 33. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 34. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 35. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 36. W oparciu od Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...